De Nederlandsche Leeuw, jaargang 50 (1932)

137 6. Abraham Bessels, geb . Stade n 23 Mei 1594 , overl. 6 Sept. 1602.») 7. Maria Bessels, geb. Middelbur g 16 Maart x), ged * aldaa r (Ned. Herv . kerk) 24 Maar t 1596 *), tr. 14 Mei 1620 Mattheus Nieuland. 1) 8 Elisabeth Bessels, geb. Middelbur g 3 Sept. 1), ged * aldaa r (Ned . Herv . kerk ) 10 Sept. 1600 *), tr. Amsterda m (Nieuwekerk ) 23 Juli 1623 (on dertr. 27 Juni) Ds. Johannis Rloppenburch, pred * te Amsterdam , voordie n te Heusden , woonde n beiden bij hun huwelij k op de Keizersgracht , wedr van Eva Kasteleyn 3).. (Uit dit huwelij k Johannes Cloppenburch, geb. of ged * 18 Juni 1626 , eers t pred * te Harderwijk, later Prof . theol . te Franeker , overl. aldaar , hij laat 5 kindere n na: 1* Elisabeth, tr. Johannes Wissembach, prof . rechte n te Franeker , 2e Margaretha, tr. Willem a Marck, reoto r Lat. schoo l te Sneek , hierui t een zoo n Johannes, die 2 X tr. en 15 kindere n nalaat , 3' Maria, tr. Meinardus Walrierijm, secretari s van Sneek , hierui t 2 kindere n n.1. Lieve en Elisabeth, 4e Anna, tr. Johannes Wubbema, prof. philosophi e te Franeker, hierui t 1 kind n.1. Eetje, tr. N ... Tenonius , 56 Susanna, tr. Jacobus Crol, secre ­ taris Academi e te Franeker, hun zoo n Frederik pred' te Dokkum) . 2) III. Adam Bessels, geb . 8 Sept. l), ged * Amsterda m (Oudekerk ) 12 Sept . 1685 3), werd onderweze n in de Pharmaci e en drogisterij , trad Mei 1606 voor 6 jaar in diens t van zijn oom Jaque s Verbeec k en maakt e van Juni 4606 ??Oct. 1608 zijn. eerst e reis naar Rusland , naar Italië (over zee) van 12 Deo. 1609?? 2 Mei 1610, op welk e reis hij van 23 Febr. 1609 tot 30 Sept . te Tuni s in gevangenscha p was, 2' reis naar Ruslan d 1610??1611 , in Oct. 1611 naar Duitschland , Mei 1612 derd e reis naar Rus­ land, Febr. 1613 over land naar Italië, in Mei 1613 naar Rusland , vierd e reis, in Juni 1614 voor de vijfde maal naar Rusland , Oct. 1615 naar Duitsch ­ land, Juni 1617 met zijn broede r Arnold t voor de zesd e maal naar Ruslan d en April 1618 voor de zevend e maal 1), koopma n op Italië en de Levan t z g. ??straetse handelaer ' 6), woond e bij zijn huwelij k op de Oude Zijds Achterburgwal 3), later op de Keizersgracht 6), koop t 18 Aug. 1637 in de Wester kerk graf N° 190, middenpark 5), begr. Amsterda m (Westerkerk ) 9 Dec. 1644 6), tr. Amsterda m (Nieuwe ­ kerk) 14 Mei 1619 (ondertr . 24 April) Margaretha Reynst, ged * Amsterda m (Oudekerk ) 7 Oct. 1698 , woond e op de Heerengracht 3), overl . tussche n 1651 en 1657 1), dr. van Gerrit Reynst (Pieterszn ex Trijn Syuertsdr.), gouverneur-generaa l van O.I. A°. 1613 6'), overl. fort Jacatr a 27 Dec. 16I5 7) en van Marge retha Nicquet (Jansdr. ex Margaretha Bosman 6)). een e dochte r Johanna va n dit echtpaar , die als weduw e van Lieve de Peyster 12 Oct . 167 8 te Haarle m kinderloo s overleed . ?? Red . *) Volgen s opgaa f van gemeente-archivari s van Middelburg . B) Volgen s opgaa f A. Terdu, kerkelij k archief , kosteri j Nieuw e Zijdskape l te Amsterdam . 6) Volgen s ??D e Vroedsoha p van Amsterdam' , doo r Joh. E. Elias. 7) Volgen s een oud e gedrukt e beschrijvin g van ??het leve n van Gerard Reynst , gouverneur-generaal' . 138 Kinderen: 1. Jacobus (ook Jaques en Jacomo), zie IV. 2. Sara Bessels, geb. Amsterda m 19 April1), ged * aldaar (Nieuwekerk ) 25 April 1621 3), overl . Batavia 12 Juli 1686 8), tr. Amsterda m 13 Aug. 1652 Pieter van Hoorn, ged * Amsterda m (Nieuwe ­ kerk) 18 Aug. 1619, buskruithandelaa r en -fabri ­ kant te Amsterdam , verkoch t in 1663 zijn kruit molen ??de Koopvaerder ' voor afbraa k aan de stad en vertro k in 't zelfd e jaar naar Oost-Indië, werd daar raad-ordinaris , uit welk e betrekkin g hem den 18en Oct, 1679 ontsla g werd verleen d 6), overl. Batavi a 17 Jan. 1682 8), zn. van Jan van Hoorn (Jan Jansz.zn. ex Mary Egbertsdr. Vinck), eveneen s buskruitfabrikan t en -hande ­ laar en van Meijntje Calff (Pietei sdr. ex Dieuwer Matthijsdr.) 6).(Voo r nakomelinge n zie ??DeVroed schap van Amsterdam') . Z.Anna Bessels, geb. Amsterda m 19 Juni *), ged' aldaar (Oudekerk ) 26 Juni 1622 , ondertr . Am­ sterda m 24 Aug. 1646 Francois van Wachten donck, van Aken , geb. 1618, koopma n 3), residen t van den staat der Nederlande n te Aken 2), woond e op de Keizersgracht 3). (Uit dit huwelij k 9 kinderen , o.a. Anna Margaretha van Wachtendonck, tr. Mattheus van Beeck, zn. van Joost (Isaackszn. ex Catharina Bannet) en Agneta van Col/en of Ceulen (Mathijsdx. ex Margarita Heucheler) 3), uit dit huwelij k 2 kinderen : le Anna Mar­ garetha van Beeck, tr. Ds. Johannes Farret en 2e Klara Katharina van Beeck 2)). L4. George (Joris) Bessels, geb. Amsterda m 22 Aug. 1), ged' aldaa r (Oud e Walenkerk ) 1 Sept. 1623 3), ongehuwd . 6. Margaritt Bessels, geb. Amsterda m 26 Aug. 1), ged' aldaa r (Oudekerk ) 29 Aug. 1624 , woond e op de Keizersgracht , tr. Amsterda m (Nieuw e kerk) 2 April 1658 (ondertr . 15 Maart ) Nico­ laas van Beeck, geb. Amsterda m 1617, koopman , woond e bij de Doelestraat 3), bewindhebbe r W. I. comp. 2), zn. van Isaack 3). (Uit dit huwelij k vijf kindere n 2).) 6. Marie Bessels, geb. Amsterda m 30 Sept. 1), ged * aldaar (Nieuwekerk ) 9 Oct. 1625 3) (volg . dag­ boe k 7 Oct.) , overl . 17 Sept. , begr. Amsterda m (Westerkerk ) 19 Sept. 1637 , graf N° 190 5). 7. Gerard (Gerrit), zie IVbis. S.Constantia Bessels, geb. Amsterda m 2 Mei 1), ged * aldaa r (Nieuwekerk ) 9 Mei 16283), woond e bij haar overlijde n ??Op 't Water ' (Damrak ) bij de Vrouwesteeg , begr . Amsterda m (Westerkerk ) 21 April 1706 , graf N» 1905). 9. Susanna Bessels, geb. Amsterda m 22 Mei') , ged' aldaa r (Oudekerk ) 27 Mei 1629 3), overl . Middelbur g 3 Aug. , begr. aldaa r (Nieuwekerk ) 7 Aug. 1637 i). 10. Catharina Bessels, geb. Amsterda m 14 Juni1), ged' aldaa r (Nieuwekerk ) 21 Juli 1630 3), woond e bij haar huwelij k op de Kloveniersburgwal 3), ') Volgen s artikel , over oud e zerke n op Java, doo r Mr. P. C. Bloy s van Treslon g Prins , Nieuw e Rotterdamsch e Courant , avondbla d 10 April 1931 , overgenome n uit de Indisch e Post .