De Nederlandsche Leeuw, jaargang 50 (1932)

139 140 overl. Amsterda m 6 Aug . 1666 6), tr. Amsterda m (Fransch e kerk) 10 Nov . 1665 (ondertr . 2 Oct. ) Anthonie .Waryn z), geb . Mervill e (Vlaanderen ) 14 Sept . 1619 , vestigd e zich in 1649 te Middel ­ burg, was daarn a burgemeeste r van Mannheim , woond e daarn a in 1660 te Middelbur g en ver­ trok eind e 1665 naa r Amsterdam , alwaa r hij in de zeepziederij , den oliehande l en in assuranti e een groo t vermoge n verwierf , woond e in de bocht van' de Heerengracht , was wedr van Mar guerite du Moulin, Elisabeth Clignet en Jaque line Petronella Baelde Pietersdr., en tr. voor de 58 maa l met Maria ten Hove, hij was de zoo n van Nicolaas, winkelie r te Mervill e en van Frangoise van der Mersch en overl . Amsterda m 6 Sept . 1691 B). 11. Clara Bessels, geb . Amsterda m 15 Maart1), ged * aldaa r (Nieuwekerk ) 21 Maar t 163 2 3), overl. Amsterdam , begr . (Westerkerk ) 20 Juli 1697, graf N° 190 5), tr. Jacomo Wigandy, woond e op de Nieuw e Heerengrach t bij de Vijzelstraat , overl. Amsterdam , begr . (Westerkerk ) 2 Nov . 1693, graf N° 190 5). . 11. Elisabeth Bessels, geb . Amsterdam , ged' aldaa r (Nieuwekerk ) 15 Jan . 1634 3), woond e bij haar huwelij k op de Keizersgracht , begr. Amsterda m (Nieuw e Zijdskapel ) 18 Mei 1708 6), tr. Amster ­ dam (Nieuwekerk ) 11 Dec . 1657 (ondertr . 23 Nov.8)) Pieter van Pijn, ged * Amsterda m (Oude kerk) 16 Jan . 1633 , eers t koopma n onde r de de firma' s Hendric k Reael , Jacque s Thierry en Piete r van Rijn, en: Piete r van Rijn en Cor­ nelis van Goor , daarn a vendumeeste r van de schepe n en koopmanschappe n te Amsterdam , teven s boekhoude r van de O. I. comp. , regen t Rasp- en Tuchthui s 166 9 6), woond e bij zijn huwelij k op de Keizersgracht 3), begr . Amster ­ dam (Nieuwekerk ) 31 Jan . 1726 , zn. van Pieter van Rijn (Jacob Egbertsz.zn. ex Maria Claasdr. Gaeff), koopma n in zijde en zijn 49 echtgenoot e Weyntge van Foreest (Jacobs&r. ex Maritgen van Walbeeck) 6). (Voo r nakomelinge n zie ??De Vroed ­ schap van Amsterdam') . 13. Maria Bessels, geb . Amsterda m 31 Jan.1), ged' aldaar 7 Febr. 1638!) . 14. Jan Bessels (dit is waarschijnlij k het 14e kind van Adam, alhoewe l niet in het dagboe k ver­ meld, waarui t hier en daa r blaadje s zijn ge­ sneden) , overl . Amsterdam , begr . (Westerkerk ) 16 Jan . 1664 , gra f N° 190 (volg . grafboe k zoo n van Adam Bessels) 5). IV. Jacobus Bessels, geb. Amsterda m 21 Febr.1), ged * aldaar (Nieuwekerk ) 26 Febr. 1620 3). (volg . dagboe k 1 Maart 1)), woond e bij zijn huwelij k op de Keizers ­ gracht 3), overl . Amsterdam , begr . (Westerkerk ) 14 Mei 1667 , graf N° 190 6), tr. Amsterda m (Nieuwe ­ kerk) 28 Febr. 1651 (ondertr . 17 Jan. ) Geertruid Reael, geb . Amsterda m 1633 3), dr. van Dr. Laurens Reael (Laurens Jacobszzn. ex Geerte Pietersdr.), gou ­ verneur-generaa l van O. I. en Susanna Moor (wed e Henry de Pickere en dr. van Bartholomeus en Maria Nicquet) 6). _ Kind: Laurens Bessels, geb . Amsterda m 22 Aug . 1657 *), koopman , woond e op de Nieuw e Heeren ­ gracht , tr. Slote n 2 Nov . 1682 (ondertr . Am­ sterda m 28 Oct.) Clara Ryniers, geb . Amsterda m 1663, woond e eveneen s Nieuw e Heerengracht , zuster van Joannes Ryniers. 9) Uit dit huwelij k drie kinderen , n.1. Klara, Elisabeth en Jacobus. 2) IVbis. Gerard Bessels, geb . Amsterda m 25 Maart1), ged * aldaar (Nieuwekerk ) 28 Maar t 1627 3), koopma n te Amsterdam , woond e op de Keizersgrach t 3) en van 1653-5 6 te Aken , tr. Ake n Aug . 1649 1) (ondertr . Amsterda m 24 Juli) Susanna Boon, van Aken 3), dr. van Irans en Susanna Scharternél. (Dez e zijn beiden ' n.1. Frans Boo n en Susann a Scharternél, met hunne dochte r Susann a en hun zoo n Frans begrave n te Ake n op de begraafplaat s ??de Gulde n ploegh'). i) Kinderen: 1. Adam, zie V. 2. Susanna Bessels, geb . Ake n 23 Sept . 1653. 1) 3. Gerard (Gerrit) Bessels, geb . Amsterda m 6 Juni 1658 Ï), tr. Susanna Fremery*). 4. Agneta Maria Bessels, geb. Amsterda m 23 Oct. 1662, overl . Amsterda m 29 Oct. 1679 x), onge ­ huwd 2). (Voo r dit overlijde n zie dagboe k d.d. 23 Oct. 1662) . 5. Sara Maria Bessels, geb . Amsterda m 1 Mei 1669 1), ongehuw d overleden. 2) V. Adam Bessels 9), geb . Amsterda m 30 Mei 1660 1), promoveerd e in 166 8 te Anger s in Frankrijk tot Dr. in de beid e rechten , vertro k in 1676 als secre ­ taris van den groot-ambassadeu r van H. H..,Mog . bij den Tsaar van Moscovië Coenraa t van Klenck naar Rusland , advocaa t op de Heerengracht , vaan ­ drig der Burgeri j 1672 , luit ' 1697 , wer d 16 Juni 1692 met Jeremia s van Rae y deelgenoo t in de firma Trip en van de Velde , handelare n in Zweedsc h ijzer onde r den firmanaam ??de Compagni e van Vieren'6), begr . Amsterda m (Westerkerk ) 13 Oct. 17055), tr. Amsterda m (Fransch e kerk) 3 Oct. 1682 (ondertr . 2 Sept. ) Sara van Raey 3), geb. Amsterda m 1658, overl . Amsterda m 17 Febr. 1694 , wed 6 van Mr. Jonas Witsen en dr. van Jeremias en Susanna Boller. 6) Kinderen (bij het overlijde n van den vade r nog twe e in leven ) 5): 1. Susanna Christina Bessels, ged * Amsterda m (Walenkerk ) 5 Aug . 1684. 3) 2. Susanna Margrita Bessels, ged * Amsterda m . (Walenkerk ) 17 Jan . 1686 . s) 3. Jeremias Gerard Bessels, ged * Amsterda m (Wa ­ lenkerk ) 26 April 1688 . 3) 4. Susanna Marie Bessels, ged * Amsterda m (Wa ­ lenkerk ) 28 Sept . 1690 . s) 5. Clara Marie Bessels, ged ' Amsterda m (Walen ­ kerk) 16 Juli 1692 . 3). Meerder e gegeven s o.a. betreffend e het wape n van dit geslach t zulle n mij zeer welko m zijn. °) Van Adam Besséls hang t in het Gemeente-archie f te Amsterda m een olieverfportret , het is echte r nie t beken d of dit portre t va n Adam den Oude (zi e III ) of Adam den Jonge (zi e V) is.