De Nederlandsche Leeuw, jaargang 50 (1932)

141 142 Straalman-Vincke l (Venckel) , doo r Mr . H. F. WIJNMAN. Mr. A. Hag a heef t in De Ned . Leeuw , L, kol. 83 e.v. een aanta l tot dusverr e onbekend e gegeven s gepubli ­ ceerd omtren t het geslach t Straalman. He t schijnt , dat het geslach t oorspronkelij k Gereformeer d gewees t is, Mr. Hag a von d althan s de inschrijvin g in het lidmaten registe r der Gereformeerde n te Zwoll e van Jan Straal­ man (II) 's eerst e vrou w en de doo p in de Gereformeerd e Kerk aldaa r van hun dochtertj e Aaltje dd. 23 Dec . 1643 . Deze eerst e vrou w moe t spoedi g overlede n zijn. Na haar dood wenscht e Jan Straalman (II ) een tweed e huwelij k aan te gaa n en wel met Trijntje Vinckel, uit een Doops ­ gezin d Amsterdamse n geslacht . Zij was een dochte r van Matlhijs Vinckel, koopman , teven s (althan s later ) diake n bij de Waterlandsch e Gemeent e der Doopsgezinde n in zijn woonplaats . Gezien de toenmalig e mentalitei t der Doopsgezinden , is het begrijpelij k dat Matthijs Vinckel gee n toestemmin g wilde verleene n tot het huwelij k van zijn dochte r Trijntje, wannee r de as. echtgenoo t zich niet Doopsgezin d lie t doopen . En zoo leze n wij in het Lidmatenboe k der Waterlandsch e Gemeent e van Amsterda m (than s in het Doopsgezin d Archief aldaar): (Zomer 1646 ) Is omtren t des e tijt opgenome n doo r D. v. d. Schur e Jan Straalman, een weduwenaer , woon t tot Swol . Uit het huwelij k van Jan Straalman en Trijntje Vinckel, dat op 11 Nov . 164 6 te Amsterda m wer d ge­ sloten , werde n volgen s Scheffer' s Familie-Archie f een vijftal kindere n geboren , waarva n de volgend e vier vol­ wasse n werden : Jan, geb . te Zwoll e 3 Dec . 1647 , Ursula, geb''té' Zwoiré' i5'MéiT649,' Matthijs ' 'geb. te Zwoll e 4 Me i 165 1 en Hendrik, geb . 26 Febr. 1652 . Ook laatstgenoemd e zal wel te Zwoll e gebore n zijn. In het Lidmatenboe k der Waterlandsch e Gemeent e te Amsterda m vond ik de doope n van Jan Straalman (II) 's dochte r uit zijn eerst e huwelij k en van zijn dri e oudst e kindere n uit zijn tweed e huwelijk : 1. 16 April 167 3 Aaltje Straalman, dochte r van Jan Straalman to t Swol , gelogeer t bij hae r grootvade r Matthijs Vinkei, getuyge n Ferdinandus van Boneval ende huisvrou . 2. 15 Dec . 166 9 Jan Straalman Ju n , dochter s son e van Mathijs Venckel, woon t bij Jan Snoeck, aengegeve n door sijn bestevae r voornoemt . 3. 2 Juni 166 4 Ursultge Straelman, jong e dochter , dochte r van Jan Straelman, ons e broede r tot Swol , aen­ gegeve n doov Lieven van Coppenol, woon t bij haer vader J). 4. 5 Sept . 167 7 Matthijs Straalman end e huisvrou , get. Dr. Galenus Abrahams en Jacob Linnig. Van he t Doopsgezind e geslach t Vinckel (Venckel) kome n reed s in het begi n van de 17de eeu w lede n te Amsterda m voor . Zoo werd volgen s het Lidmatenregiste r van de Waterlandsch e Gemeent e te Amsterda m op 8 Maart 1612 aldaar gedoop t ??Jasper Vinckel beken t bij Mat­ thijs Kistkens' en op 21 Dec . 161 4 ??Abraham Vinckel een jongman' . Matthijs Kistkens wa s eigenaa r van het huis Warmoestraa t 110, waarin Vondel late r gevestig d ') Op denzelfde n da g werde n gedoop t Ursultge en Maria van Coppenol, dochter s va n Lieven van Coppenol. was, zie Mr . N. de Roeve r Nzn. , Vondel' s wonin g in de Warmoestraa t (1879) . Op 14 Jan. 162 7 ondertrouwd e te Amsterda m Catharina Vinckel, geb . te Aken in 1605 , met Willem de Wol ff, een zoo n van Hans de Wolff, den zwage r van Vondel. Bij deze ondertrou w wer d Catharina Vinckel geassisteer d door haar oom Jan van Erpecum, geb . te Aken in 1586 , overl. te Amsterda m 1637 , kruidenie r op het Wate r ??in 't Groen e Hart', die in 1612 trouwd e met Elisabeth de Wolff, de schoonzuste r van Vondel. Het huwelij k van Matthijs Vinckel en ürsula Mols werd't e Amsterda m niet gevonden . Wellich t wer d dus hun dochte r Trijntje nie t aldaa r geboren . In 1631 wer d het vermoge n van Matthijs gescha t op f 6000.?? , hij woond e toenmaal s op den Nieuwendij k bij het Ho l 1). Vermoedelij k was hij lakenhandelaar . Hieronde r volge n de doopacte n va n zijn kindere n volgen s het lidmatenboe k der Waterlandsch e Gemeent e te Amsterdam : 1. 20 Mei 1641 Trijntge Vinckels, dochte r van Mathijs Vinckel. 2. 14 Dec . 1642 Saertie Vinckels, dochte r van Mathijs Vinckel. 3. 4 Maart 1646 Hester Venckels, dochte r van Mathijs Venckel. 4/5. 11 Dec . 165 0 Jasper Venckel met sijn broede r Joris Venckel, soone n van Mathijs Venckel. 6. 21 Febr. 1655 Jacobus Venckel, jongman , son e van Mathijs Venckel ons e diakendienaer . 7. 26 Febr. 1662 Abram Venckel, jongmaD , son e van Mathijs Venckel ons e litmaet , woon t bij sijn broede r Jasper Venckel, aengegeve n doo r sijn vader . 8. 22 Febr. 1671 Mathijs Venckel de Jonge , bedaech t Jongman , son e van Mathijs Venckel ons e diakendienaer . De tweed e dochte r Sara Vinckel (geb . te Amsterda m c. 1623 , begr . ald . in de Westerker k 16 Jan . 1670 ) ondertrouwd e te Amsterda m op 8 Sept . 164 4 met den koopma n Lieven van Coppenol (geb . te Amsterda m c. 1623, begr . ald. in de Westerker k 4 Juni 1671) , een zoon van de n bekende n calligraa f Lieven Willemsz van Coppenol, zie dien s biografi e in het Nieu w Ned . Biogr . Woordenboek , dl. VII , kol. 322 . De biografi e van Dr. Antonius van Coppenol, een zoon van Lieven Jr., vind t men aldaa r dl. VIII, kol . 311 (vgl . N. L., XLIX, kol . 212). Lieven Jr. maakt e zijn testamen t dd. 23 Juni 164 5 voor notari s J. van Loosdrech t te Amsterdam , aan dit testamen t voegd e hij op 18 Mei 1671 een codici l toe, waarbij hij tot voogde n over zijn minderjarig e kindere n na zijn overlijde n aansteld e zijn oudste n zoon Dr. Antonius van Coppenol, zijn zwage r Jacob Vinckel en Jan van JS/es. Volgen s Kleerkooper-Va n Stockum , De boekhande l te Amsterda m (1914/6) , blz. 883 ondertrouwd e dez e Jacob Vinckel,-van Amsterdam , koopman , oud 46 jaar, wonend e op de Keizersgrach t en geassisteer d doo r zijn broede r Abram (omda t zijn ouder s ware n overleden ) ter pui op 30 Mei 1682 met Cathalijntie van Beek. De ondertee kenin g van de ondertrouwact e luidt : Jacob Vinckel. Hij werd begrave n in de Nieuw e Kerk 29 Mei 1703 , zij 4 Oct. 1688 . De hiervorengenoemd e Joris Vinckel was na Vondel ') Zi e Kohier va n den 200 ,tm pennin g voo r Amsterda m 1631 , uitg . door J. G. en P. J. Frederik s (1890) , blz . 70,