De Nederlandsche Leeuw, jaargang 50 (1932)

143 144 de huurde r van het percee l Warmoestraa t 110 en be­ woond e dit tot 1659 , daarna koch t hij twe e huize n in de Warmoestraa t naar de Oud e Brug toe, zie de Roever , Vondel' s woning , blz. 17. Op 20 Me i 164 1 wer d te Amsterda m Doopsgezin d gedoopt : Jaspar Finckel, de neef f van Mathijs Vinckel, terwijl op 24 Mei 1637 was gedoop t â??Aeltge Vinckels de huijsvrou w van Caspar Vinckels'. Ã?it dit huwelij k werde n een vierta l kindere n te Amsterda m gedoopt : 1. 20 Mei 1652 Jacob Venkel, jongman , de son e van Casper Venkel ons e broeder . 2. 15 Dec . 1652 Hendrick Venckel, jongman , son e van Casper Venkel, ons e broede r en doo r hem aengegeven . 3. 17 Dec . 165 3 Catharina Venckel, jong e dochter , dochte r van Casper Venckel ons e broede r en van hem aangegeven . 4. 11 Dec . 166 7 Gidion Venckel, jongman , son e van Kasper Venckel ons e broede r en van hem aengegeven . . De ondertrouwact e van.d e ouder s van deze kindere n luidt aldu s (Pui-register , n°. 673, f'°. 59): 20 Juli 163 4 Caspar Ysaack Vinckel, van Schoon oort , out 25 jaer, geass(isteer)t-me t Ysaack Vinckel 1), woon(ende ) op de Nieuwendijc k & Aaltie Marlens, van A(msterdam) , geass(isteer) t me t hae r vaede r Gideon Marlens en Elsje van Sevenbergen, hae r ouders , woon t aent . ... enz. , (w. g.) Kaspar Isaksz Vinkkel, Aeltie n Martens . Hun kindere n schijne n zic h alle n Venkel i. pl. v. Vinckel te hebbe n geschreven . Hendrik Venkel wer d notari s te Amsterdam , zijn protoco l van 1659-8 4 bevind t zich in het Amsterdamsc h Gemeente-Archief . Nog een tweed e zoo n van het echtpaa r wer d notaris , dien s ondertrouwact e luid t (Pui-register , nr. 689 , f°. 88): â?¢ 3 Mrt . 1674 Benjamin Venkel, van Amsterdam , notari s van Amstelland , oud t 23 jaar, op de Singel , geass(is teer)t me t Gasper Venkel sijn vade r end e Agatha van Hartoghvelt, va n A(msterdam) , oud t 19 jaar, in de Bloetstraet , ouder s doot , geass(isteer) t met Jacob van Oort haer oom en voogh t enz. , (w. g.) B. Venkel, Agath a van Hartochvelt . Van Benjamin Venkel schijn t gee n protoco l bewaar d te zijn gebleven , zijn naa m kom t althan s niet voo r in het registe r van Hartong . Op zijn oudere n broede r Jacob schijn t te slaa n de volgend e aanteekenin g in het Lidmatenregiste r der Waterlandsch e gemeent e te Am ­ sterda m : 1657 den 13 December . Opt kantoo r ontbode n Jacob Venkel. Hij wier t beschuldich t dat hij somtijt s de her­ berge n besocht , heef t beken t hij voordese n sulck s wel hadd e gedae n mae r aengesproke n sijnd e sulck s hadd e gelaten , doc h also o getoon t wier t de gerucht e noc h so ginge n ende dat hij ook soo wat uijtstac k in kledin g heef t eeni g onschul t toonend e om dat sijn vrou bijde Gereformeerde was, beloof t hem in alle s te verbeteren . Deze tak van het geslach t Vinckel (Venkel) wa s dus afkomsti g uit Schoonoor d (in Drente?), waa r dus wellich t ook Trijntje Vinckel, de vrou w van Jan Straalman (II ) gebore n was . Behalv e Jacob Vinckel Maithijsz en Jacob Venkel Casparsz. leefd e er terzelfde r tijd te Amsterda m nog een boekverkoope r van den naa m Jacob Vinckel. Dez e was Gereformeer d en te Aken gebore n 1627/28 . Op 15 Juli 165 3 wer d hij lid van het boekverkoopersgild e te Amsterdam . Men zie hiervoo r Kleerkooper-Va n Stoc kum, De boekhande l te Amsterdam , blz. 882/83 . Hij werd poorte r van Amsterda m 13 Mei 1672 en onder ­ trouwd e aldaa r 1) 4 April 167 1 (geassisteer d met zijn zwage r Claas Burcherts) me t Celia de Conink, va n Amsterdam , weduw e van Ludolf Stapelmoer, 2) 23 Sept . 1679 Emma van Schoonhoven, wonend e te Utrecht . Zijn eerst e vrou w wer d in de Nieuw e Kerk te Amsterda m begrave n 6 Oct . 1678 , hij zelf 15 Nov . 1680 . Deze Jacob Vinckel (aldu s onderteeken t hij ook de ondertrouwacte ) woond e in de Beursstraat , d. i. het tegenwoordig e Rokin tot de Kromelleboogsteeg , â??in de History-schrijver' . In 167 7 leend e hij van een zeker e Elisabeth Versluys een bedra g van f 2000.- . Hans de Wotff, de neef van Vondel, ston d voo r hem borg . Over Jacob Vinckel zie men verde r nog Enschedé, â??Papier en papierhandel ' in het Tijdschrift voo r boek - en bibliotheekwezen , VI I (1909), ' blz. 23 e. v. Vrij zeke r was het dez e Jacob Vindeel, die Vondel ter zijd e ston d bij vertalinge n uit het Latijn, men lees t bij Brandt, Leven van Vondel , ed. Verwijs (1905) , blz. 83: â??Want Reaal, Mostert, Victoryn, Jacob Baake en Kornelis Gyselbert Plemp, waare n overleeden , en hy had t nu nieman t dan eene n Jakob Venkel, in beid e taaie n kundig , die hem somwy l met zyn oordee l en raadt , daa r hy twyffelde , ten dienst e stond' , en blz. 124 : â??Behalven Mostert, Victoryn, Jacob Venkel, en anderen , daer hy zich ontren t het overzie n en beschave n zyne r dichte n mees t van diend e enz. ' i ') Isaak Vinckel woond e op de n Nieuwendij k enkel e huize n va n Matthijs Vinckel af , zijn vermoge n wer d in 163 1 gesoha t op f 3000. â?? (zie het kohie r va n de n 200''° penning) . Vermoedelij k ware n Matthijs en Izaac broeders . Gegeven s betreffend e sterfgevalle n op het plattelan d van de Veluw e uit het Archie f der Geldersch e Rekenkame r seder t de tweed e helf t der 16de eeuw , medegedeel d doo r H. MIJNSSBN. (Vervol g va n L, 113. ) Inv. 4521. Rekening van den Keurmeester van 3 Augustus 1557â??2 Augustus 1558. Fol. 21 verso . (9 Juli 1558) . Van Griete, Claes van Hetnmels huysfr., Maes Beeckmans dochter, was kemer linck en is gestorve n tot Nykerc k .... Fol. 22 (9 Juli 1558) . Van Wolter Beeckman, Maes Beeckmans zoen, was kemerlinc k end e is toe Nyker k gestorve n .... (Laat weduw e en kindere n na.) Fol. 22. Agniet ten Hoick, kemerlinc k ofï kuermoedich , is tho e Nykerc k gestorve n .... Fol. 22 verso . Harbart Gaertsz. wijff, kemerlinc k ofï kuermoedich , is tho e Ermell gestorven... . Fol. 25. (30 Septembe r 1567) . Merry te Pothaeven, Derrick Lyeffers huysfrouw, weessend e een overwonne n bastart , .... is tho e Apeldoer n gestorven , sonde r lijff s erven nae te laten . (Zij was dochte r van Corneli s te Pothaeve n en Evert Raemaeoker s huisvrouw . In reke ­ ning 4523 , fol 20 verso , hee t zij: Maria toe Pothoeven, doohte r van Cornelis toe Pothof f en Everdt Rayemecker s huisvrouw. ) Fol. 26. (9 Decembe r 1557) . Annen Derricksz., over ­ wonne n bastart , is toe Begberge n inde n Anipt e van