De Nederlandsche Leeuw, jaargang 50 (1932)

173 le bladzijd e van den Bijbel. [Bandschrif t va n E. J. B. van Goltstein. ] Dese twe e volgend e articule n hebb e ick gecopieer t uijt de aenteeckening e va n my n grootvade r Reijnier van Goltstein me t syn eyge n han t gescreven , achteri n dese n Bijbel die me t een swarte n chegrijno n band t is gebonde n gewees t mae r vermit s deselv e doo r de tijt was bedorve n en doo r de worme n bijkant s gehee l opge ­ gete n hebb e ick deselv e me t des e tegenwoordigh e band t doen vernieuwen . * Ann o M.D.C.XXVI den II I sep t olde n stijl ben ick getrouw t me t Geertruijt van der Gapetten oudst e dochte r in den Dam . * Ann o M.D.C.XXX. de XI I sept . op sondag h tusse n tien en elf ure n is gebore n mijn soo n Philips van Golt­ stein, in den Dam , God t wil hem t' sijner eere n laete n opwassen . * den 22 decemb : nieuwe n stijl 1659 . is mijn vaede r Philips van Goltstein in ech t getrede n me t mijn Moede r Marie de Rechigne Voisin de Loge volgen s Hijlixe voor waerde n dae r van sijnde . * Ann o 1664opPaeschmaendac h den 11 April oude n stijl ben ick gebore n volgen s Annotiti e van mijn Vader Zal.r * Ann o 170 6 den 29 Januarii ben ick me t Juffrou w Charlotte Agnis tweed e dochte r van wijle n Wilhem Lucas van Essen en Geertruijt Agnis Vijgh, doo r dominu s de Haes tot Hoeflaecke n in den Houwelicke n stae t beves tight . den 3 febr : 171 0 des morgen s omtren t vie r ure n is myn-allerlieffste'van * een-dochte r verlost~die Jden- 6 dit o tot Zutphe n in de grot e Kerck de n Christelicke n doo p heef t ontfangen , en is genoem t Reyniere Charlotte nae wijlen my n Broede r Reijnier Carel van Goltstein Collone l te paert . God t lae t hae r t' sijner eer e in deu. . .den opwassen . den 28 Julii 171 1 des morgen s tusse n nege n en tien uren is my n allerliefst e tot Zutphe n van een jong e doch ­ ter verlost , die een uu r nae hae r geboort e is overleden . 2» bladzijde . - de n 5 Aug : 171 2 des morgen s omtren t twe e ure n is myn allerliefst e tot Zutphe n van een jong e dochte r ver ­ lost, die twe e ure n nae hae r geboort e is overleden . den 7 febr : 171 4 s' morgen s omtren t twe e ure n is my n allerliefst e tot Zutphe n van een jong e dochte r verlost , dewelk e doo t op de werel t is gekomen . * den 8 Novemb : 171 5 des Avond s tusse n tien en elf uren is mijn allerliefst e tot Aernhe m van een jong e soo n verlost , dewelck e den twaelfd e dae r aen volgend e doo r dominu s Zounzlieffe r in de Broerenkerc k gedoop t en Philips Hendrick is genoem t geworde n nae my n Vader Zal.r en wyle n Hendrick ran Essen mijn Allerliefsten s Oom . Godt lae t hem tot sijner eer en onse r vreuch t in deuch den opwassen . den 24 Julii 172 0 s'avont s tusse n tien en elf ure n is mijn Allerliefst e tot Zutphe n van een jong e dochte r ver ­ 174 lost en is deselv e den 28 dae r aen volgend e in de grot e Kerck gedoop t en nae my n scoonmoede r Zal.r Geertruijt Agnis geheten . Godt lae t hae r t' Sijner eer e in deuch t opwassen . den 11 decemb : 172 3 de Achtermiddaech s omtren t vijf ure n is mijn allerliefst e tot Aernhe m van een jong e soon verlost , die een uu r nae sijn geboort e aen inwen digh e stuypje s van dez e werel t wedero m is gesceyden . [Handschrif t va n Ph . H. van Goltstein. ] 1744 s'nagt s tussche n de n 17 en 18 Maert is my n Vader Zalige r in den Heer e ontslaepe n en tot Zutphe n in de Graf Kelder va n de famili e bygeset . 3e bladzijde . Anno 1745 . op den 4 Meij Be n ik me t jonckvrou w Judith Margareta van Essen, oudst e dogte r van Wyle n den Hoog h We l Geboore n Hee r Lucas Willem van Essen in Leven Hee r va n Vanenburgh , Luikzooi en de Leuse graef , jaegermeeste r des Furstendom s Geldre en Graef scha p Zutphe n op Veluwen , ordinari s Raed t in de n Wel Edele Hov e Proventiae l va n Gelderland t en Or ­ dinaris Gedeputeerd e des Quartier s van Veluwe , en de Hoog h We l Geboore n Vrouw e Wilhelmina Johanna Torck, in de Kerck tot Putte n doo r Dominu s Smi t in den Huwe lijcken stae t bevestigt . Anno 174 6 op de n 17 Jannuarij des agtermiddag s tussche n twe e en dri e Uu r is mijn alderliefst e van een regtschaepe n zoo n verlos t die den 20 dae r aenvolgend e in de groot e Kerck tot Arnhem doo r Dominu s Coet s den Christelijck e Doo p heef t ontfange n en is Evert Jan Benjamin n a wijle n _ mijn Vader Zalige r genoemt , zynd e doo r my n schoonsuste r Henrietta Geertruydt van Essen na de Kerk gedraege n en doo r mijn Zuste r de Vrouw van der Borch naemen s my n Vrouw moede r ten doo p gepresenteert , hebbend e mijn swaege r de Hoog h Wel Geboore n Hee r Alard Philip van der Borch, Raed t en Rekenmeeste r in Gelderlandt , med e naemen s my n vrouw moede r als Gevaede r dae r ove r gestaen . God Laet He m 't Syne r eere en in Deug t op Wasschen . Op den 15 Maij 174 6 is Hij in den Heere n gerus t en tot Arnhe m in de GrafKelder van de famili e op Choor bygeset . * Op den 25. Augusti j 1748 . is my n Vrouw Moeder , des middag s ontren t een uu r op dè n Huys e Gruns foor d in den Heer e ontslaepen , en het dood e Lyck na Zutphe n getransporteer t alwae r het - den 1 Septembe r Hes avond s in de groot e Kerk naes t he t Lyck va n Wyle mijn Vaede r Saelige r volgen s Haer begeert e is bygese t geworden . Den 16 Septembe r 1749 . s'nagt s twe e minute n voo r twael f uu r is my n alderLiefst e van een regtschaepe n dogte r verlos t die den 18 dae r aen volgend e in de groot e Kerk tot Arnhe m doo r Dominu s David Blancke n den Christelyk e Doo p heef t ontfangen , en nae mijn schoon ­ moede r Wilhelmina Johanna en na wyl e my n oudst e Tante van Goltstein, Cornelia Amelia genoem t is zynd e door my n schoonzuste r Henrietta Geertruydt van Essen na de Kerk gedraege n en doo r my n schoonmoede r ten doo p gepresenteert .