De Nederlandsche Leeuw, jaargang 50 (1932)

175 176 Dit kintj e is tot ons e groot e droefheyd t op Gruns foor d den 17 Septembe r 175 1 des s'morgen s om een uur ontslaepe n en tot Arnhe m bygeset x). God Laet Haer ter Zijner Ee r in Deug t opwasschen . * A° 175 1 op den 21 Junij des s'morgen s ontren t vyf uur is rnijn alderliefst e van een regtsohaepe n zoo n ver ­ lost, die den 24. daerae n volgend e in de Groot e Kerok tot Arnhe m doo r Dominu s Ooet s den Christelyck e Doo p heef t ontfange n en is Evert Jan Benjamin na wyl e mijn Vader salige r genoemt , zynd e doo r mijn schoonzuste r Henrietta Geertruydt van Essen na e de Kerck gedrae gen, en doo r mijn schoonmoede r naemen s mijn zwaege r en zuste r van der Borch, di e ik als gevaede r en ge moede r dae r ove r versog t hebb e te wille n te weesen , ten doo p gepresenteer t Godt Laet He m ter Zijner Eere in deugt , en tot Vreugd e va n Ouder s en naebestaend e opwasschen . 4e bladzijde . Op den 7. Februarij 1753 . des agtermiddaeg s ontren t vijf uur , is mijn Alderliefst e va n ee n Regtschaepe n Zoon verlost , die den 11 dae r aen volgend e de s Son dags agtermiddag h in de Groot e Kerck to t Arnhe m door Dominu s Wilhelmu s Themme n den Christelyck e Doop heef t ontfangen , en na Wijle mijn Schoo n Vader Lucas Willem en na de n Hee r van Rosendae l Adolp genaemt , zynd e doo r my n nig t Sophia van Bechteren na de Kerck gedraegen , en doo r mijn Schoonmoede r Vrouw e Wilhelmina Johanna Douairière van Essen ge ­ boore n Torck ten Doo p gepresenteert , die ook in plaat s van Wijle Lucas Willem van Essen tot Vaenenburg in Leven Jaegemeeste r des Furstendom s Geldre en Graef scha p Zutphe n op Vel uwe als gemoeder.daerove r heef t gestaen , en heef t tot gevaede r gehad t Lubbert Adolp Torck Hee r va n Rosendae l eu Pothum , Landrost van Veluwe , Eerste Extra Ordinaris Raedshee r en stadhoude r van de Lheene n va n de Provinti e van Gelderlandt , zijnde gerepresenteer t doo r Frederik Willem Torck Hee r van HeerenJansda m Raed t en Eerste Rekenmeeste r des Furstendom s Geldre en Graefscha p Zutphen . Dit kindj e is de s nag t de n 25. Februarij daerae n volgend e nada t ae n stuypie s en benauwdtheede n see r veel had t geleeden , ontslaepen , en bij ons Zoonti e en Dogterti e in de familiekelde r tot Arnhem op t Choor den 27. Februarij 175 3 bygeset . Op den 5. Juniu s 1755 . des s'morgen s ontren t nege n uur, is my n alderliefst e va n een Rechtschaepen e Zoo n verlost , die den 8.- dae r aen volgend e des Sondaeg s agter ­ middag h in de Groot e Kerck tot Arnhem doo r Dom s Coet s de n Christelyck e Doo p heef t ontfangen , en na e myn s Bemind e Haer Oo m Lubbert Adolp Torck Hee r van Rosendae l en Pothu m Landrost van Veluw e Eerste extra ord s Raedsheer , en stadhoude r van de Lheene n van de Provinti e va n Gelderlandt , en na Wyl e mijn Schoonvaede r Lucas Willem van Essen tot Vaenenburgh in leve n Jaegermeeste r des Furstendom s Geldre en Graef­ scha p Zutphe n is genoem t geworden , Lubbert, Adolp, Wilhelm, zynd e doo r mijn nig t Sophia van Bechteren na de Kerk gedraegen , en doo r mijn Schoonmoede r Vrouw e Wilhelmina Johanna Douairière van Essen tot Vaenenburgh geboore n Torck ten Doo p gepresenteert . Dit Kindje is den 12 Julij dae r aen volgende , na dat met 't suur, en ae n stuypje s in benauwtheede n see r veel had t geleede n de s avond s om thie n uu r tot onz e groot e Droefheyd t ontslaepen , en bij ons e Zoontie s et dogterti e in de famili e kelde r tot Arnhem op 't Choor Den 14 Julij des aijond s bygeset . [met onbekend e han d bijgeschreven: ] * 1775 . den 28 Septembe r is mijn Vader Zalige r op den Huys e Vaenenburg h des Zavont s tusse n Thien en Elf uure n in den Heer e ontslape n en Dinsda g savon s daerae n Volgend e To t Arnhe m in de Groot e kerk in de Grafkelde r bygeset : E. J. B. van Goltstein . [bovenstaand e notiti e is doo r E. J. B. v. G. zelf onderteekend , die op de volgend e bladzijd e nu verde r schrijft] 5e bladzijde . Anno 178 2 op den 30 april ben ik met Jonckvrouw e Frederica Everdina Anna van der Capellen Oudst e dogte r va n de n Hoo g We l Geboor e Hee r Alexander Hendrik van der Capellen Hee r van den Boedelho f en den Dam , beschreve n in de Ridderscha p der Graefscha p Zutphe n Rigte r van Doesbor g en vrouw e Beinira Adol phine Charlotle van Naegel, in de kerk tot Gorsel doo r Dominu s Bruinier in de n Huwelijke n stae t bevestigt . Op de n 5 April 178 3 !) des morgen s om Half Elf uuren is mijn alderliefst e van een Regtschape n Zoo n verlos t die de 10 dae r aen volgend e in de Broederen ­ kerk tot Arnhem doo r Dominu s van den Berg dt: chris telijke n doo p heef t ontfangen , en is Philip Hendrik na wijle mijn Vader Zalige r genoemt , Zijnde doo r my n schoonzuste r Constance Henriette 'Willemind''van 'Jder Capellen nae de kerk gedraegen , en is doo r my n waerd e moede r als gemoede r ten Doo p gepresenteerd . God laet e hem ter Zyner Eer in deugt , en tot Vreugd e Zijner Ouder s en Naebestaend e opwasschen . Op de n 14 Augustu s 1784 1) des morgen s quartie r voor ses Duren is mijn alderlieft e van een Rechtschape n Zoon verlos t die den 26 dae r aen volgend e in de Broe­ derenker k to t Arnhe m doo r Dominu s va n den Berg den Christelijke n Doo p heef t ontfangen , en is Alexander Hendrik Adolf Carel nae my n Schoonvaede r Alexander Hendrik en nae my n Schoonmoede r Adolf Carel genaemt , Zijnde doo r my n Schoonsuste r Constance Henriette Wil lemine van der Capellen nae r de kerk gedraegen , en is door my n Waerd e Schoonouder s de Hee r Alexander Hendrik van der Capellen Hee r van den Boedelho f en Dam beschreve n in de Ridderscha p der Graefscha p Zutphe n Rigte r va n Doesborg , en Vrouw e Beinira Adolphine Charlotte van Naegel, als gevaeder , en gemoe ­ der ten Doo p gepresenteerd . 6e bladzijde . Op den 17 Septembe r 178 5 des morgen s om half Elf Uuren is my n Alderliefst e Huisvrou w van een regt ­ schape n Zoo n verlost , die op den 25 Daer aen volgend e tot Putte n doo r Dominu s Mose s Colpae r de Christelijk e Doo p heef t ontfangen , en is genaem t Lucas Willem l) Dez e zi n is late r ingevoegd . ') Jaarb. Ned . Adel 188 9 geef t abusievelij k als geboortedatu m 10 April (d e doopdatum) . ?? Red .