De Nederlandsche Leeuw, jaargang 50 (1932)

177 178 Benjamin Carel 1) na e my n Beid e GrootVaeders , en Groot Moeders , Zijnde, doo r my n schoonzuste r C: H: W: van der Capellen, en is doo r my n Waerd e moede r als ge moede r ten doo p gepresenteerd . Dit kintj e is den 6 Octobe r dae r aen volgende ' aen stuipje s de s avondt s omtren t twael f Uuren tot ons e Grote Droefhei d ontslaepen , en in de Grafkelde r tot Putte n den 8 Octobe r De s morgen s bijgeset . Den 24 Octobe r 178 7 cles morgens , om agt uure n is mijn Alderliefst e Huisvrou w van een welgeschape n Zoo n verlost . Dit kintj e is den.... 2) Novembe r dae r aen volgend e aen stuipje s in den mergeston d tot ons e Grot e Droef ­ heid ontslape n en in de Grafkelde r tot Putte n de n 11 Novembe r des morgen s bygeset . * Op den 10 Maert 179 0 De s morgen s om agt Uuren is my n Alderliefst e Huisvrou w van een Welgeschape n Zoon verlos t die op de n 21 Maert dae r aen volgend e tot Arnhe m in de Groot e kerk doo r Dominu s E: Kist den Christelyke n Doo p heef t ontfange n en is genaem t Hendrik Rudolp Willem nae r my n nee f Volkier Rudolp Bentinck Hee r van Schoonheete n Collone l van een regi ­ men t infanteri e ten Dienst e der vereenigd e Nederlande n quartiermeeste r generae l en adjudan t va n sy n door lugtig e Hooghei d de n Heer e princ e va n Orang e en Nassa u Rudolp genaem t en nae myn e nigt e Henrietta Willemina Jacomina Bentinck, geboor e Haersolte tot Jerst, Hendrik Willem genaemt . Zijnde doo r my n Schoonsuste r Louise Charlotte van der Capellen na e de kerk gedraegen , en doo r mij ten doo p gepresenteerd . God laet e hem te Zijner Ee r en Deug t en tot vreugd e zyner Ouderen , opwasschen. . ^ - ' I 7e bladzijd e [achte r in het boek ] * Op den 24 April 179 3 is my n vrouw e Moede r des morgen s omtren t twe e uu r tot Arnhe m in den Heer e ontslaepen , en t Dood e de n 27 april des morgen s om vier Uuren in de Grot e kerk aldae r naes t t lyk van Wijlen myn Vaede r Saelige r volgen s hae r begeert e bygeset . Op de n 2 Junij 179 3 3 ) de s morgen s quartie r voo r vier Uuren is mijn Alderliefst e Huisvrou w van een Wel­ geschape n Zoo n verlost , die op den 6 Junij dae r aen volgend e doo r D° J: Veltma n in de Groot e kerk tot Arnhem, den christelijke n Doo p heef t ontfangen , en is Genaem t Fredrik Constant Carel Benjamin, na e my n oudst e Schoo n Broede r Frederik Robbert Qodert Cornelis van der Capellen tot den Dam beschreve n in de Ridder­ scha p des Quartier s van Zutphe n Fredrik genaem t na e myn Schoonsuste r Henriette Constance Willelmine van der Capellen Constant genaemt , nae r mijn SchoonSuste r Louise Charlotte van der Capellen Carel, en nae my n jonst e Schoonbroede r Johan Fredrik Benjamin van der Capellen Brigadie r in de Guarde s du Corps, en Edelman van Z: D: Hooghei d den Heer e Prince va n Orang e en Nassau , Benjamin genaemt , doo r my ten Doo p ge praesenteerd . ') Nie t vermel d in Jaarb. Ned . Adel. ?? Red . 2) Nie t ingevuld . 8) Oo k hie r geef t Jaarb. Ned . Adel al s geboortedatu m de n doop­ datum. ?? Red . God laet e He m tot Syne n Eer , in Deugt , en to t Vreugd e Zijner Ouder s en naebestaend e opwasschen . * Op den 31 Maij 179 4 des morgen s om ses Uuren is myn alderliefst e Huisvrou w van een welgeschape n Zoo n verlost , die op den 16 Junij daerae n volgend e doo r dom : E: Kist in de Grot e kerk tot Arnhem de Christelyke n doo p heef t ontfangen , is genaem t Jan Carel na e my n Groot Vaede r Evert Jan Benjamin van Goltstein Bur­ gemeeste r der stad Zutphe n Raed t en Rekenmeeste r des furstendom s Gelre en Graefscha p Zutphe n Jan genaemt , en nae my n Groo t Moede r Charlotte Agnes van Essen Carel genaem t is doo r mij ten doo p gepraesenteerd . Go d laete hem tot Zyn e Ee r in deugt , en tot vreugd e Zyner ouder s en naebestaend e opwasschen . Op een los blaadj e zijn late r de volgend e aanteeke ninge n gemaakt : 30 April 178 2 getrouw t 5 April 178 3 P: H: Geboore n 14 Aug : 178 4 A: H: A: C: geboore n 17 Septb . 178 5 L: W: B: geboore n na 14 dage n overlede n Deseb r 178 6 een miskraa m 1787 een zoo n geboore n na eeneg e dage n overleede n 1790 H: R: W. geboore n 1 0 Maart. 1793 F: K: geboore n 1794 J: K: geboore n de 31 Me i 3 1 Me i 1802 P: H: B: geboore n In dorso : Desebr e 180 1 P: H: gestorve n 1802 Maart P: C: B: gestorve n *) 180 11(? ) Maart Alex: Gestorve n 180 Desbr . gestorve n 2). Het wape n van het Rotterdamsch e geslach t Slegh t (een voorbeel d van wapenverwarring) , doo r R. T. MUSCHART. In de Groot e Kerk te Rotterda m lig t dich t bij de deur naar de kosterswonin g een goe d bewaar d gebleve n grafzerk , waaro p het navolgend e is te lezen : ??Hier leit begrave n Margarieta van der Heim overled e huysvrou w van Adriaan Sleght ster f den 15 Januari 170 5 out 54 jaaren Adriaan Sleght ster f de n ... . July 173 7 ou t 68 yaaren. ' Bove n dit grafschrif t bevind t zic h een in kope r gedreve n alliantiewapen , waarva n het vrouwelijk e schild he t bekend e wape n van der Heim me t de 3 vosse n vertoon t en het mannelij k schil d het navolgend e wapen : ??gevierendeeld, I en IV een aanzien d gesteld e ossekop , II en II I een dwarsbalk , vergezel d bove n va n 3 klophamers , schuinrecht s geplaats t naas t elkaar.' Dit gevierendeeld e wape n is dus van den ma n Adriaan Sleght en klop t volkome n met het in het Armorial Général ') Di t za l de hierbove n genoemd e F. K. (Fredrik Constant Carel Benjamin) zijn. ?? Red . 2) Dez e aant . za l een e herhalin g zijn va n de n daarbove n vermelde n overlijdensdatu m va n P. H. (Philip Hendrik), di e volgen s he t Jaarb. v. d. Ned . Adel, 1889 , p. 12 3 echte r op 23 Nov. 180 7 te Utrech t zo u zijn overleden . ?? Red .