De Nederlandsche Leeuw, jaargang 50 (1932)

179 180 beschreve n wape n van die n naam . Gehee l in overeen ­ stemmin g hiermed e zie t me n da n ook in de fraai be­ werkt e genealogi e van de famili e van der Hoop op de kwartierstaa t naas t pag . 11 4 dit wape n aangegeve n voor Johanna Sleght, getrouw d me t Johan van der Hoop en dochte r va n bovengenoem d echtpaar . Ui t deze n kwartierstaa t blijkt, da t de vade r Adriaan Sleght de zoon is van Johan Sleght Adriaensz. en Lidia Hollaer, dochte r va n Adriaen Hollaer en Anna Bontius. D e Vlaamsch-Zeeuwsch e famili e Hollaer, ook als de Hoolare voorkomende , nu voer t als wape n â??in zilve r een rood e dwarsbalk , vergezel d bove n va n 3 rood e klophamers , schuinrecht s geplaats t naas t elkaar' en dus zie n wij , dat de kwartiere n 2 en 3 in dit wape n Sleght het wape n Hollaer weergeven , erg o moete n de kwartiere n 1 en 4 (de ossekop ) het wape n Sleght voorstellen . In overeen ­ stemmin g hiermed e is da n ook het wape n van Johan Slecht, die 17/ 1 168 0 te Rotterda m woon t en wien s zege l te vinde n is in de Boedelpapiere n van de Haagsch e Weeskamer , een gedeel d schil d met eene n aanzien d ge­ stelde n osseko p in de rechterhelft . Oo k hiero p is du s het wape n Slecht, Sleght een ossekop . Tot zoove r is du s alle s in orde , maar nu kome n de wonderen . Een zoo n uit het huwelij k Adriaan Sleght X Marga­ retha van der Heim is Nicolaas Sleght, overlede n in 177 4 en getrouw d me t Josina Edens. Dez e vierde n 1/4 177 1 te Rotterda m hun 50-jari g huwelijksfees t eh liete n bij die gelegenhei d goude n en zilvere n herinneringspen ­ ninge n slaan . Ons medeli d Jhr . W. A. Gever s Deynoo t is in het bezi t va n een goude n en een zilvere n exemplaa r en was zo o vriendelij k mij éé n daarva n toe te zenden . Dez e pennin g nu vertoon t 'op de keerzijd e in het hoof d de wapen s Sleght en Edens naas t elkaar. Di t wape n Sleght nu is daaro p als volg t weergegeven : â??gevieren­ deeld , I en IV in groe n een verlaagd e zwemmend e visch, vergezel d bove n recht s van een ster , bove n link s van 2 afgewend e wassenaars , II en II I in gou d een osseko p half naar recht s gewen d me t korte n hals' . .denke n (zie bove n aangehaal d artikel). Maar omgewen ­ teld of niet , Nicolaas en Margaretha hebbe n een ande r wape n gevoer d da n hu n vader , respectievelij k groot ­ vader Adriaan. Wij zie n hie r dus den zoo n Nicolaas een gehee l ande r wape n voere n da n zijn vade r Adriaan. He t zelfd e doe t Margaretha Catharina, de in 172 6 gebore n dochte r van Nicolaas . De 2 doo r mij van haar als weduw e va n den Rotterdamsche n burgemeeste r Gerard Francois Meyners gevonde n zegel s nl. vertoone n volkome n hetzelfd e ge ­ vierendeeld e wape n als dat va n hare n vader . Waren nu in dez e wapen s va n Nicolaas en zijn e dochte r de kwartiere n 1 en 4 gelij k aa n he t wape n Hollaer, dan zoude n wi j hie r aa n wapenomwentelin g kunne n denke n (zi e mijn artikel ove r da t omwentele n in dit Maandblad , jg. 1918 , kol . 266) , doc h zooal s wij zagen , is zulk s nie t he t geval , de hoofdkwartiere n in hun wape n vertoone n ee n vergezelde n visch . Toch blijf t de kans , dat omwentelin g heef t plaat s gehad , no g be­ staan , waardoo r dan de osseko p in 1 en 4 en de ver ­ gezeld e visc h in 2 en 3 zou kome n te staan . Ik ach t dit nie t uitgesloten , wan t he t zege l va n Margaretha vertoon t den visc h met ste r en wassenaar s op een veld , dat gearceer d is doo r diagonale n van (her. ) link s bove n naar (her. ) recht s beneden , welk e arceerin g de zoog . purper-kleu r zoud e moete n weergeven . Dez e arceerin g is altijd verdach t en doe t dadelij k aa n omwentelin g Wat stel t nu da t kwartie r me t die n vergezelde n visch voor ? Zoekend e in mijn groe p vergezeld e visschen , vind ik daarin slecht s één wapen , dat er volkome n aan beantwoord t en dat is het wape n van ... . Samuel Vischer, wien s vrou w Anna Bont in 160 5 overlijd t en in de Oud e of St. Pietersker k te Middelbur g begrave n wordt . Dien s wapen , da t ik in 2 verschillend e M. S. Wapenboeke n vond , vertoon t een verlaagde n visch , vergezel d bove n recht s van een ster , bove n link s van 2 afgewend e wasse ­ naars, volkome n hetzelfd e dus als de le en 4° kwartiere n in de gevierendeeld e wapen s va n Nicolaas Sleght en dien s dochte r Margaretha. De vrou w nu van deze n Samuel Vischer was , zooal s wij zagen , Anna Bont en bove n zage n wij , dat de moede r van Lidia Hollaer wa s Anna Bontius. De name n Bont en Bontius zijn identiek , de laatst e is een e verlatijni seerin g va n de n eerste , aangenome n doo r den eerste n hoogleeraa r in de geneeskund e aa n de Leidsch e Univer­ sitei t Gerard Bont, die in 153 6 te Rijswijk in de Betuw e gebore n werd . En wa t zie n wij nu ? He t wape n deze r famili e Bont, Bontius is ... . een ossekop , zoowe l aan­ ziend al s nie t aanzien d gestel d voorkomende . Vol­ gen s Zelandi a Illustrata, dee l 1, pag . 267 , vertoond e het wape n va n Anna Bont, bovengenoemd , op haar grafzer k in de Oud e kerk te Middelbur g een gevieren ­ deel d schil d me t he t wape n va n hare n ma n Samuel Vischer in de kwartiere n 1 en 4 en haar eige n wapen , de ossekop , in de kwartiere n 2 en 3, wel k wape n du s volmaak t hetzelfd e is als da t van Nicolaas Sleght en dien s dochte r Margaretha. Het bovenstaand e nu in onderlin g verban d beschou ­ wende , tre k ik daarui t de volgend e conclusie . De famili e Sleght had zel f gee n wapen , of als zij dit wel had , liete n dé hie r behandeld e lede n dat varen. Adriaan Sleght, de man van Margaretha van der Heim, neem t het wape n aan van zijn e grootmoede r van moederszijd e Anna Bon­ tius, de osseko p dus , en combineer t dit me t het wape n zijner moede r Lidia Hollaar. Zijne descendente n echte r neme n het wape n aan van bovengenoemd e Anna Bontius, zooal s da t op haar grafzer k te zie n was , en dat , zooal s wij zagen , de combinati e is der wapen s van hare n man Samuel Vischer en van haar zelf ! Hoezee r hie r een e wape n verwarrin g heef t plaat s ge­ had, blijkt o. a. ook uit een wape n Bont, dat wij in een laat 18' eeuwsc h M. S. Wapenboe k van MR Reinier van Heemskerc k aldu s vinde n weergegeven : â??een dwarsbalk , vergezel d bove n va n 3 klophamers , schuinrecht s ge­ plaats t naas t elkaar', zijnd e dus .. . .het wape n Hollaar ! Wij zien hieruit , hoezee r men met wapenbeschrijvinge n moe t oppassen . Gegeven s betreffend e sterfgevalle n op het plattelan d van de Veluw e uit he t Archief de r Geldersch e Rekenkame r seder t de tweed e helf t der 16de eeuw , medegedeel d doo r H. MIJNSSEN. (Vervol g va n L , 149. ) Inv. 4524. Rekening van den Keurmeester van 16 September 1560â??16 September 1561. Fol. 14 verso . (23 Octobe r 1560. ) Gertgen Kyllen, bas -