Wapenboek van het St. Bartholomeus gasthuis te Utrecht 1407-1814

< Folio 18 >

Transcriptie en wapenbeschrijvingen

In Nomine Domini
Amen

Memoria

Het gasthuijs van Ste Apolonia is gesticht int Jaer ons Heeren 1367 ende was maer een seecker cleijne huijsinge ofte camere daermen des snachts die gaende ende coemende pelgrums ofte andere arme personen voor een nacht ofte twee herberge vuer ende licht om goodtswille verleende, wandt het nijt meer dan vier loodt zilvers ende sestien secellinge des siaers incoemende daertoe en hadde. (maer men can niet vernemen wie den fundateur eerst is geweest)

Ende daer nae, te weeten Anno 1378 door Heer Wilhelm heere van Abcoude ende van Duerstede mit sijn Aelmissen heeft verbetert ende lange gecontinueert bij sijn leven ende heeft dat selve gasthuijs den naem verandert inde eere van Sinte Bartholomeus gasthuijs als het blijckt bij sijn testamente ende fundatie brieff in sijn leven gemaeckt geteijckent ende besegelt ende een nijeuwe broederschap daertoe opgerecht ende hij selver den eersten daerval geweest als volcht