Wapenboek van het St. Bartholomeus gasthuis te Utrecht 1407-1814

< Folio 18v >

Transcriptie en wapenbeschrijvingen

Dit is het Memorie Boeck van Ste Bartholomeus gasthuijs binnen Utrecht gelegen in Sinte Geertruijden karspele van alle die broeders ende huijsmeesters ende andere regierders appenderende tot dienste vant voerss gasthuijs. Mede wje van de broeders het gasthuijs ende den poth begifticht ende rijckelicken versien hebben. Soe vande geestelicken als weerlicke die in dese Broederschap ende regieringe van Sinte Bartholomeus gasthuijs voorss cedert den jaere 1407 tot desen dagen toe geweest ende geregiert hebben. Ende als noch ten euwigen dagen door hulpe van Godt neerstelicken regieren zullen om die lieffde Godts Amen

Den E. Heere heer Wilhelm heere van Abcoude ende van Duierstede Ridder een zone van Heer [niet ingevuld] van Gaesbeeck ende Abcoude die eerste Broeder ende fundatuer van dese Broederschap.

Dese E heere heeft een wijle tijts die leggende ellendige siecken menschen mit sijnen goede doen onderhouden in dat gasthuijs voerss ende dat in timmeringe seer verbetert ende daertoe die potte alle soendach heeft doen ommedragen aende arme schamele huijssitten bijder straten