Over het Genootschap (ANBI)

ANBI status

Op basis van artikel 1a van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake Rijksbelastingen 1994 zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) met ingang van 1 januari 2014 verplicht specifieke informatie over de instelling op internet te publiceren.

Het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde voldoet graag aan deze verplichting. Op deze pagina treft u de informatie aan waarnaar in de wettelijke regelingen verwezen wordt.

Naam, RSIN nummer en contactmogelijkheden

Het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde (KNGGW) is opgericht in 1883 en geeft sinds die tijd het tijdschrift De Nederlandsche Leeuw uit. Daarnaast heeft het KNGGW nog diverse andere activiteiten op het gebied van genealogie en heraldiek.

Het KNGGW is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI. Bij de Belastingdienst is het KNGGW bekend onder RSIN nummer 2872286.

Het KNGGW heeft een belangrijke verzameling genealogische en heraldische werken. Deze verzameling is te raadplegen bij het Centraal Bureau voor Genealogie, Prins Willem-Alexanderhof 24 te ’s-Gravenhage. Post voor het KNGGW kan verzonden worden naar Postbus 85630, 2508 CH ’s-Gravenhage. Wij zien meer en meer dat het belangrijkste communicatiekanaal van het KNGGW onze website geworden is (www.knggw.nl). Op de website zijn diverse mogelijkheden aanwezig om met het KNGGW in contact te komen. Zie hiervoor o.a. het tabblad “vereniging”, daar is het email adres van de secretaris (secretaris@knggw.nl) vermeld.

Doelstelling

In artikel 2 van de statuten van het KNGGW staat dat het Genootschap zich de wetenschappelijke beoefening van de geslacht- en wapenkunde in ruime zin ten doel stelt. Hierbij moet opgemerkt worden dat het KNGGW als zodanig geen genealogische of heraldische onderzoek verricht. Echter zij stimuleert het verrichten van dergelijk onderzoek door leden en anderen. Het wetenschappelijke element bij het verrichten van onderzoek wordt nader uitgewerkt door aan te geven dat dit onderzoek en de daaruit voortvloeiende publicaties moeten voldoen aan de volgende normen: zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, controleerbaarheid en onpartijdigheid.

Beleidsplan

Het KNGGW beleidsplan, intern ook wel aangeduid als strategisch plan, wordt ongeveer eens in de drie jaar geactualiseerd en aangepast. In 2014 is het strategisch plan voor de periode 2014 – 2016 opnieuw vastgesteld vanuit de volgende visie:

Het tijdschrift De Nederlandsche Leeuw, het belangrijkste en bekendste product van het Genootschap, is een toonaangevend Nederlands tijdschrift op het gebied van genealogie, heraldiek en aanverwante vakgebieden. Ook voor de (nabije) toekomst zal de aandacht van bestuur en redactie gericht dienen te zijn op het handhaven van de hoge kwaliteit van De Nederlandsche Leeuw. Het entameren van moderne vormen van dienstverlening via internet, zoals digitalisering van bronnen e.d. gerelateerd aan het tijdschrift, ziet het bestuur in deze digitale tijd als een noodzakelijke ontwikkeling waar eveneens veel aandacht aan besteed zal moeten worden. Daarnaast zou de aan het Genootschap gelieerde, onafhankelijke Stichting De Nederlandse Leeuw aangemoedigd moeten worden tot het voeren van een voor de leden van het Genootschap stimulerend publicatiebeleid. Verder is het bestuur van oordeel dat andere activiteiten zoals symposia en ledenbijeenkomsten het verenigingsgevoel ten goede moeten komen en een voedingsbodem moeten vormen voor bijdragen aan het tijdschrift.

Door tijdschrift, digitale dienstverlening via internet en genoemde andere activiteiten goed op elkaar af te stemmen hoopt het bestuur ook op langere termijn de continuïteit van De Nederlandsche Leeuw als tijdschrift voor genealogen, heraldici, (kunst)historici en andere archiefonderzoekers, te kunnen waarborgen.

Missie

De missie, na te noemen ‘mission statement’ geeft aan op welke wijze het bestuur denkt invulling te kunnen geven aan de hiervoor gedefinieerde visie. Deze koers zal worden bepaald door het volgende mission statement:

 • het uitgeven van het tijdschrift De Nederlandsche Leeuw, waarvoor wetenschappelijke normen worden gehanteerd;
 • het organiseren van symposia;
 • het bieden van begeleiding bij het publiceren van onderzoeksresultaten;
 • het aanmoedigen van publicaties gebaseerd op eigen onderzoek;
 • het bieden van een forum voor debat;
 • het bieden van mogelijkheden tot verdieping en verbreding van kennis, en die, in het algemeen, de beoefening van de geslacht- en wapenkunde en de familiegeschiedenis wil bevorderen volgens de geldende normen en standaarden, al dan niet in samenwerking met andere organisaties werkzaam op zijn of aanverwante vakgebieden.

Het bestuur heeft de ambitie om de positie van het Genootschap in het Nederlands genealogische landschap te versterken en ervoor te zorgen dat het Genootschap de leidinggevende genealogische vereniging blijft. Het bestuur zal deze ambitie trachten te realiseren door te sturen op de volgende doelstellingen:

 • Het continueren van een goed en gevarieerd tijdschrift waarin genealogische en heraldische artikelen te vinden zijn die voldoen aan de normen van zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, controleerbaarheid en onpartijdigheid. De publicaties in dit tijdschrift (De Nederlandsche Leeuw) kunnen op deze manier dienen als voorbeeld en ondersteuning van iedereen die op dit niveau tot publicaties wil komen. De redactie is ook actief in het begeleiden van (toekomstige) auteurs die zich aan deze normen wil committeren.
 • Daarnaast wil het KNGGW ook actief betrokken zijn bij andere genealogische en heraldische publicaties die voldoen aan de gestelde normen en daarmee ook als voorbeeld kunnen dienen. Het bestuur heeft voor de komende planperiode de navolgende activiteiten voor ogen:
  • Uitvoeren van een haalbaarheidsstudie voor de uitgave van “Dudok van Heel II”.
  • Het opzetten van een ledenproject over een nader te bepalen onderwerp dat moet leiden tot de uitgave van een boek in de serie Werken van het Genootschap met bijdragen van de leden die aan het project hebben deelgenomen. Dit project zal bij voldoende interesse vanuit de leden in 2014 worden opgestart.
  • Het formuleren en uitdragen van een stimuleringsbeleid om leden enthousiast te maken voor uitgave van hun onderzoek in de serie Werken van het Genootschap of Nederlandse Genealogieën.
 • Belangrijk hierbij is het mobiliseren van lezers, leden en andere belangstellenden om al dan niet in groepsverband de genealogie en/of heraldiek op het gewenste niveau te beoefenen. Hiervoor worden de nodige mogelijkheden geschapen of gecontinueerd.
 • Steeds belangrijker voor het realiseren van de doelstellingen van het KNGGW wordt de website. Vandaar dat deze website verder uitgebouwd zal moeten worden waarbij speciaal de communicatie- en uitwisselfunctie sterker zal moeten worden. Belangstellenden zullen elkaar verder moeten kunnen helpen bij hun eigen onderzoek via de website en op de website zal meer voor hen relevante informatie te vinden moeten zijn.
 • Het KNGGW bezit genealogische en heraldische collecties. Het belang hiervan is dat genealogen en heraldici kennis kunnen nemen van deze collecties. Op dit moment is het belangrijkste deel van de collecties voor iedereen via de studiezaal van het Centraal Bureau voor Genealogie toegankelijk. Gezien het belang van de collecties blijft de beschikbaarheid voor belangstellenden een voortdurend punt van aandacht.
 • Om ook in de komende jaren aan de doelstellingen van het KNGGW goed en actief invulling te blijven geven zijn kwalitatief goede en gemotiveerde bestuursleden en redactieleden nodig. Het zoeken naar deze vrijwilligers vergt voortdurende aandacht. Te meer omdat het wenselijk is dat er via de bestuursleden en redactieleden contacten ontstaan en behouden blijven met voor het KNGGW belangrijke organisaties en groeperingen.

Deze punten ziet het KNGGW als zeer belangrijk bij het verwezenlijken van de doelstelling om kwalitatief hoogstaand genealogisch en heraldisch onderzoek te bevorderen.

Bestuur, taakverdeling, beloningsbeleid en financiële verantwoordelijkheden

Aan het einde van het verslagjaar was het bestuur als volgt samengesteld:
mr. drs. G.A.A. Verkerk, voorzitter
drs. R.J. van der Maal, secretaris
mr. drs. Th.J.M.L. Verhoeff, penningmeester
S. de Coninck MA
drs. J.A.M. Peijnenburg
drs. C.E.M. Rasch

In de najaarsvergadering traden jhr. ing. T.J. Versélewel de Witt Hamer, prof. mr. drs. J.S.L.A.W.B. Roes en A.G. Bakker af en werden de heren Verkerk en De Coninck benoemd. Volgens het rooster van aftreden (art. 8. par. 3 statuten) zijn al deze bestuursleden in 2018 of 2020 herkiesbaar.

Het bestuur vergaderde 5 (2015: 6) keer.

Begin 2015 is een gezamenlijke commissie KNGGW-CBG ingesteld, gericht op de onderlinge samenwerking tussen de beide organisaties. Deze commissie is in het verslagjaar slechts éénmaal bijeen gekomen (2015: 4). De heren Van der Maal en Peijnenburg hebben hierin namens het Genootschap zitting genomen. In het bestuur van de Stichting De Nederlandse Leeuw werd het Genootschap in het verslagjaar vertegenwoordigd door de bestuursleden Verhoeff en Van der Maal. Gedurende het verslagjaar vertegenwoordigde de voorzitter en de heer Peijnenburg het Genootschap bij twee bijeenkomsten van het zogenaamde Voorzittersoverleg Grote Genealogische Verenigingen, een overleg van de Nederlandse Genealogische Vereniging, de Hollandse Vereniging voor Genealogie Ons Voorgeslacht, de Vereniging Veluwse Geslachten, de Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland, het Centraal Bureau voor Genealogie, de vereniging voor computergebruikers HCC – afdeling genealogie, het Koninklijk Limburgs Geschied-en Oudheidkundig Genootschap en het KNGGW.

In de najaarsvergadering stellen de leden van het KNGGW de begroting voor het aankomende jaar vast. De penningmeester beheert de gelden en is actief betrokken bij het inkomende en uitgaande betalingsverkeer. Voor de financiële administratie wordt gebruik gemaakt van een extern bureau. De penningmeester stelt in het bestuur de voortgang van de inkomsten en uitgaven ten opzichte van de begroting regelmatig aan de orde. Na afloop van ieder jaar maakt de penningmeester concept financiële jaarstukken op. Deze worden mede aan de hand van de onderliggende bescheiden gecontroleerd door een uit en door de leden gekozen kascommissie. De kascommissie doet verslag van haar bevindingen aan de ledenvergadering, statutair aangeduid als de jaarlijkse algemene vergadering. Deze vergadering stelt de financiële jaarstukken definitief vast.

Jaarverslag 2016

Aan het op 3 juni 2017 goedgekeurde jaarverslag 2016 ontlenen wij de volgende passages:

Ledenvergaderingen

De twee statutair voorgeschreven algemene vergaderingen werden op 4 juni en 26 november gehouden. De
algemene vergadering van 4 juni te vond plaats op kasteel Amstenrade te Amstenrade en werd gecombineerd
met rondleiding door het Kasteel, waar 39 deelnemers (2015: 51) hartelijk ontvangen werden door L.M.A.G van
Lidth de Jeude – Gravin de Marchant et d’Ansembourg. De dag werd afgesloten met een borrel.

De najaarsvergadering van 26 november vond plaats in het Maltzerhuis te Utrecht. Na de vergadering werd de
een lezing verzorgd door ons mede-lid dr.ir. T.F. Verhoef over het project Utrechtse Parentelen. Bij deze
vergadering waren 58 leden en introducés aanwezig. (2015: 36).

Overige activiteiten

Het verslagjaar werd traditiegetrouw ingeluid met een nieuwjaarsbijeenkomst, die op 15 januari bij het
Nationaal Archief in Den Haag plaatsvond. De bijeenkomst stond in het teken van de collectie
(familie)archieven van zowel het Nationaal Archief als van ons Genootschap. Na een lezing door drs. Astrid
Hertog en dr. Paul Brood van het Nationaal Archief, volgde een rondleiding door de tentoonstelling ’24 uur met
Willem’, en was er een mini-tentoonstelling ingericht rond enkele interessante onderdelen uit de eigen
collecties. De bijeenkomst werd door 44 leden introducés bezocht (2015: 68 deelnemers).

De Werkgroep Inventarisatie Familiearchieven (IFA), onder leiding van bestuurslid drs. J.A.M. Peijnenburg,
kwam in het verslagjaar vier keer bijeen. Daarnaast kent de werkgroep een hoge mate van zelfwerkzaamheid.
Onderzoek wordt verricht op de studiezaal van het Nationaal Archief, maar kan, indien mogelijk, ook elders
gedaan worden. De goede contacten met het Regionaal Archief Rivierenland te Tiel werden voortgezet. De lage
bezetting van de werkgroep blijft een aandachtspunt waarvoor zowel in het mededelingenblad van het
Genootschap als in de ledenvergaderingen aandacht is gevraagd.

De communicatiecommissie onder leiding van bestuurslid drs C.E.M. Rasch organiseerde in april een bezoek
aan kasteel Keppel alwaar leden van de vereniging Vrienden van de Particuliere Historische Buitenplaatsen
waren uitgenodigd in het kader van onze marketingactiviteiten om meer leden te werven. Het kasteel dat
bewoond wordt door Baron en Baronesse Van Lynden vormde het decor van een geslaagde excursie. In 2017 zal
een voortzetting van dit initiatief overwogen worden.

Ook in dit verslagjaar is het Genootschap regelmatig vraagbaak gebleken voor vragen op heraldisch en
genealogisch gebied uit de museale- en kunstwereld.

Website

Via de winkel op de website werden 127 (2015: 159) publicaties van het Genootschap (DVD’s, boeken en losse
exemplaren van De Nederlandsche Leeuw) verkocht en 19 nieuwe leden meldden zich via de website als lid aan.
De verkopen omvatten tevens publicaties van de Stichting De Nederlandse Leeuw. De afhandeling van
bestellingen ging in de loop van 2016 over van het Centraal Bureau voor Genealogie naar Uitgeverij Verloren in
Hilversum.

Tijdschrift De Nederlandsche Leeuw

Gedurende het verslagjaar werden 152 pagina’s gepubliceerd (2015: 184), verdeeld over drie nummers (2015: 4
nummers). In het verslagjaar werd de index en inhoudsopgave van jaargang 2015 verzonden.

Ultimo 2016 bestond deze redactie uit: drs. R.G. Hilhorst, P.M. Kernkamp, drs. R.J. van der Maal, drs. R.A. van
der Spiegel en drs. A.C.J. de Vries M.A.”

Financiële gegevens en toelichting

Tijdens de algemene vergadering van 4 juni werd de jaarrekening van 2015, mede op voorstel van de kascommissie bestaande uit mr. C. van Schaik en mr. P.J. Wolthers vastgesteld. Het boekjaar 2015 werd afgesloten met een positief resultaat van € 2.256 (2014: € 6.541). De begroting voor 2016 werd vastgesteld tijdens de algemene vergadering van 14 november 2015. Deze begroting ging uit van een totaal van € 40.650, waarvan € 37.000 inkomsten uit contributies en abonnementen. De begroting voor 2017 werd in de najaarsvergadering van 26 november 2016 vastgesteld.

De tarieven voor lidmaatschap en abonnementen zijn in de verslagperiode ongewijzigd gebleven (lidmaatschap binnenland €55, lidmaatschap EU €70, lidmaatschap buiten EU €85, gezinslidmaatschap €33 en student- of jeugdlidmaatschap €28; binnenlands abonnement €75, buitenlands abonnement €90).

De balans en staat van baten en lasten en zijn te vinden in bijgevoegd pdf-bestand.

Stichting Leoliber

De stichting Leoliber is door het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde (‘KNGGW’) en door de Stichting Nederlandsche Leeuw (‘SNL’) gezamenlijk opgericht om de publicaties van het KNGGW en de SNL te verkopen aan derden. Deze constructie is gekozen omdat zowel het KNGGW als de SNL niet kwalificeren als ondernemer voor de omzetbelasting en dus vrijgesteld zijn van de heffing van Btw. Bij de verkoop van hun publicaties aan derden moet echter wel (6%) Btw in rekening worden gebracht. De stichting Leoliber kwalificeert wel als ondernemer voor de omzetbelasting en is dus niet vrijgesteld van de heffing van Btw. Daarom wordt de verkoop van publicaties van het KNGGW en de SNL door de stichting Leoliber gefactureerd en wordt verzocht de factuur te betalen aan de bankrekening van de stichting Leoliber, zodat deze de Btw weer kan afdragen aan de Belastingdienst. Op deze wijze wordt voorkomen dat het KNGGW en de SNL betrokken raken bij de heffing van Btw.