Over Stichting De Nederlandse Leeuw (ANBI)

Naam, RSIN nummer en contactmogelijkheden

Gegevens inzake de ANBI-regeling te publiceren voor: Stichting De Nederlandse Leeuw
RSIN nummer: 8161.72.389

Het officiële adres van de Stichting de Nederlandse Leeuw is:
Prins Willem-Alexanderhof 24,
2595 BE ’s-Gravenhage

Voor alle financiële aangelegenheden kunt u contact opnemen met de penningmeester:
drs. A.H.M. Vredenbregt,
Essenlaan 84,
3062 NR Rotterdam

Voor alle andere aangelegenheden kunt u contact opnemen met de secretaris:
mr. J.T. Anema,
Vijverlaan 94,
3062 HM  Rotterdam

Doelstelling

De Stichting De Nederlandse Leeuw heeft als doel:
Het bevorderen van de wetenschappelijke beoefening van de geslacht- en wapenkunde en aanverwante wetenschappen.

Op dit moment tracht de Stichting haar doel voornamelijk te bereiken door het (doen) uitgeven van publicaties op het gebied van de genealogie en heraldiek, dan wel het verlenen van doelgerichte subsidies om uitgave van zodanige publicaties mogelijk te maken.

Meerjarig beleidsplan

De doelstellingen van de Stichting De Nederlandse Leeuw (hierna: de stichting) zijn verwoord in artikel 2 van de statuten. Daar staat: “De stichting heeft ten doel de bevordering van de wetenschappelijke beoefening van de geslacht- en wapenkunde en aanverwante wetenschappen.” Dit statutaire doel komt overeen met het feitelijke doel zoals dit al jaren door de stichting nagestreefd wordt.

Zoals in het vervolg van artikel 2 van de statuten te lezen valt worden als middelen om dit doel na te streven onder andere aangegeven het (doen) uitgeven van geschriften op het gebied van de geslacht- en wapenkunde dan wel het geven van subsidie om uitgave van zodanige geschriften mogelijk te maken.

Het is dit middel dat de stichting de afgelopen jaren heeft ingezet om uitvoering te geven aan de doelstelling.
De praktische werkwijze komt er op neer dat het bestuur door derden benaderd wordt dan wel derden benadert wanneer deze plannen hebben om boeken te schrijven en uit te laten geven op het gebied van genealogie en heraldiek die voldoen aan de wetenschappelijke vereiste zoals vermeld in de statuten.
Vanuit het bestuur wordt allereerst getoetst of het concept boek of idee voor een boek voldoet aan de vereisten. Als dit het geval is dan wel het geval kan gaan worden komen gesprekken op gang over de wijze waarop het boek uitgegeven zal worden.

Onderdeel van de uitkomst van deze gesprekken is vaak dat vanuit het bestuur de ontwikkeling van het boek kritisch gevolgd wordt en er aanwijzingen gegeven worden om de kwaliteit te verbeteren.

Naast dit kwalitatieve element speelt het financiële element een belangrijke rol. Indien overeenstemming met een auteur bereikt wordt dan is het veelal zo dat de stichting een belangrijke rol gaat spelen in de feitelijke totstandkoming. Overleg met drukkerijen en vormgevers hoort hier vaak bij. Maar eveneens de financiering.
Boeken op het gebied van genealogie en heraldiek kunnen niet in grote oplages verkocht worden. Hierdoor is de kostprijs per exemplaar te hoog om uit te kunnen gaan van een positieve verkoopopbrengst. Bovendien speelt dat de uit te geven werken voorgefinancierd dienen te worden. De verkoop van de boeken, zo leert de ervaring, beslaat vaak 15 jaar of meer. De kosten voor de totstandkoming liggen aan het begin. Om deze redenen wendt de stichting eigen vermogen aan om de uitgaven mogelijk te maken.
De auteurs van de boeken krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Voor de daadwerkelijk verkoop van de boeken maakt de stichting gebruik van de diensten van uitgeverij Verloren in Hilversum. Voorheen vond de verkoop plaats via het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag. De boeken worden ter verkoop aangeboden via de website van het bevriende Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde (een ANBI instelling).

In de loop der jaren zijn een fors aantal titels op deze wijze verschenen. Alhoewel het van jaar tot jaar verschilt is de stichting, die uitsluitend werkt met vrijwilligers, bij voortduring actief met selectie, overleg, kwalitatieve ondersteuning, en daadwerkelijke realisatie.

De stichting werkt voor sommige uitgaven samen met het eerder genoemde Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde. Voor de financiële ondersteuning van uitgaven wordt vaak aansluiting gezocht bij andere instellingen om krachten te bundelen. De stichting is vaak de initiator van dergelijke samenwerkingen.

De stichting beschikt over een eigen vermogen dat ingezet wordt voor haar activiteiten. De stichting is niet actief op zoek naar aanvullende financiële middelen. Het vermogen is met zo min mogelijk risico bij de ABNAMRO bank ondergebracht. Dit genereert opbrengsten. Deze opbrengsten wegen niet op tegen de kosten in verband met de werkzaamheden van de stichting.
De stichting kent geen vrienden of andere belangstellenden die (jaarlijks) financiële bijdragen doneren.
De kosten die de stichting maakt hebben nagenoeg uitsluitend te maken met de werkzaamheden voor het doen uitgeven van kwalificerende werken. De verkoopopbrengsten die de stichting toekomen wegen niet op tegen de kosten.

Het vermogen van de Stichting zal door deze keuzes volledig besteed worden aan het doel van de Stichting. Dat wil zeggen dat het volledige vermogen van de Stichting is bestemd om gebruikt te worden in het kader van het doel van de Stichting. Het bestuur gaat wel prudent om met het vermogen om zodoende in staat te zijn nog jaren behulpzaam te zijn bij het laten verschijnen van kwalitatief goede werken op het gebied van genealogie, heraldiek en aanverwante wetenschappen.
De besteding van het vermogen verloopt geleidelijk echter van tijd tot tijd komen bijzondere projecten voorbij die een forse extra inspanning vragen, ook financieel. In het recente verleden is het boek “Van Amsterdamse burgers tot Europese aristocraten” door dr. S.A.C. Dudok van Heel daar een bijzonder voorbeeld van. Te meer als bedacht wordt dat dit boek nog slechts het eerste deel was van een hopelijk tot stand te komen serie van wellicht 6 delen.

Zoals vermeldt werkt de stichting uitsluitend met vrijwilligers. Ook de bestuursleden stellen hun werkzaamheden belangeloos ter beschikking. Zij krijgen geen financiële beloning in welke zin dan ook. Slechts in uitzonderingssituaties worden daadwerkelijk gemaakte onkosten door de stichting vergoed, andere onkosten nimmer.

Het bestuur van de stichting heeft besloten de hierboven geschetste gang van zaken ook voor de komende jaren te continueren. Indien echter blijkt dat er andere mogelijkheden opdoemen die dienstbaar kunnen zijn aan het bereiken van het doel van de stichting dan behoudt het bestuur zich alle rechten voor om in lijn met de doelstellingen te handelen.

September 2017

Bestuur, taakverdeling en beloningsbeleid

Het bestuur van de Stichting De Nederlandse Leeuw bestaat uit:
Drs L.A.C.A.M. van Rijckevorsel, voorzitter
Mr J.T. Anema, secretaris
Drs A.H.M. Vredenbregt, penningmeester
Mr O. Schutte
mw. A.E.M. Landheer-Roelants
Mr E.J. Wolleswinkel
Drs R.-J. van der Maal
Mr Drs Th.J.M.L. Verhoeff

Beloningsbeleid van de Stichting De Nederlandse Leeuw:
De Stichting De Nederlandse Leeuw werkt uitsluitend met vrijwilligers. In hoofdzaak zijn dit de bestuursleden van de Stichting. Zij ontvangen geen enkele financiële vergoeding voor hun werkzaamheden onder welke noemer dan ook.
De Stichting De Nederlandse Leeuw heeft niemand in loondienst.

Jaarverslag 2015

Gedurende 2015 is de Stichting De Nederlandse Leeuw actief geweest met de afhandeling van de uitgave van twee werken in 2014. Daarnaast zijn diverse manuscripten door bestuursleden beoordeeld en van commentaar voorzien. Veel werk is gaan zitten in de begeleiding, financiering en uitgave van “Nederland’s Patriciaat, 30 jaargangen uitgelicht” door Dr Jochem Kroes.
Tevens is meegewerkt aan de voorbereidingen voor de in 2016 te verschijnen dissertatie van Mr V.J.M. Koningsberger.

Financiële verantwoording 2016

De financiële verantwoording is te vinden in bijgevoegd pdf-bestand.

Toelichting bij de jaarrekening 2016.

Gedurende het jaar 2016 zijn de werkzaamheden van de stichting op de gebruikelijke wijze voortgegaan. Met betrekking tot de mede gefinancierde uitgaven van de heren Kroes en Koningsberger kwam dit tot uitdrukking in overleg met andere organisaties die een bijdrage toegezegd hadden om te komen tot het inhoudelijk vormgeven aan deze bijdragen. Door de ontvangsten van deze bijdragen is het financiële risico van de stichting ten aanzien van deze uitgaven verminderd. Het risico ten aanzien van de verkoop blijft bij de stichting. De hiermee verband houdende kosten zijn al in 2015 ten laste van het resultaat gebracht

Door de aanhoudende lage rentestand is de opbrengst van het vermogen bijzonder laag.